mình không download được
tại vì anh em pos lên nơi phần mềm thương mại
nếu như mà không có thẻ tín dụng để mua phần mềm qua mạng
thì không tải được phim
có thủ tục nào đơn giản để thanh toán ,hay pos phim trên những phần mềm miễn phí được ko.