mặc dù có cái thân hình mất cân đối ngực lép bụng phệ và ... nhỏ nhưng vẫn thik tự sướng bằng wc :m11:
mọi ngừi có chém thì cũng chém nhẹ nhẹ :c13: mình xấu mình cũng bek mà :m11:
còn đây là hình tự kỉ :c10:
http://www.flickr.com/photos/[email protected]/6784172171
http://www.flickr.com/photos/[email protected]/6784172521
http://www.flickr.com/photos/[email protected]/6784172051
http://www.flickr.com/photos/[email protected]/6784172637
http://www.flickr.com/photos/[email protected]/6784172405
http://www.flickr.com/photos/[email protected]/6784172285
:c10:xong