Nhờ ad xoá bài “call boy tân bình” giúp mình. Mình cảm ơn