Bạch vân một đóa chơ vơ.
Thiên thanh cao vợi, giếng trời chung soi.