TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ ÐẠI HỌC CHÍNH QUY - Cãn cứ kế hoạch tuyển sinh hệ liên thông nãm 2012 - Cãn cứ vào kế hoạch liên kết ðào tạo. - Trýờng ðại học công nghiệp hà nội thông báo tuyển sinh liên thông nãm 2012 nhý sau 1. Ngành ðào tạo: - Kế toán 2. Ðối týợng tuyển sinh- Đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao ðẳng ( chuyên ngành kế toán: kế toán DN, kế toán tổng hợp, kế toán tin…..) 3. Thời gian ðào tạo và bằng cấp:- Hệ liên thông từ Trung cấp lên Cao ðẳng, Ðại học: 2.5 nãm - Hệ liên thông từ Cao ðẳng lên Ðại học: 1.5 nãm- Sinh viên hoàn thành khoá học sẽ ðýợc cấp “Bằng ðại học chính quy của trýờng Ðại học Công nghiệp Hà Nội”4. Địa điểm học tập: Hà Nội 5. Hình thức tuyển sinh:- Từ Trung cấp lên Ðại học ( ðối với thí sinh ra trýờng nãm 2008 trở về trýớc): thi 3 môn: Toán - Lý - Lý thuyết hạch toán kế toán - Từ Cao ðẳng lên Ðại học (thí sinh ðạt loại khá ðýợc dự thi ngay sau khi tốt nghiệp, thí sinh ðạt loại trung bình, trung bình khá ra trýờng nãm 2009 trở về trýớc): thi 2 môn: Lý thuyết Hạch toán kế toán - Kế toán tài chính (DNSX) 6. Thủ tục đăng ký- Hồ sõ ÐKDT theo mẫu quy ðịnh của Bộ GD & ÐT và của trýờng. - 4 ảnh 4x6 (mới chụp) 7. Kế hoạch:- Bán và nhận hồ sõ từ 12/2011 - Dự kiến ôn thi và thi tuyển 01/2012 Ghi chú: - Thời gian học vào các buổi tối trong tuần hoặc học vào tối T6, Ngày T7 và chủ nhật - Tốt nghiệp ðýợc cấp bằng Ðại học chính quy. Bằng tốt nghiệp do Trýờng Ðại học Công Nghiệp Hà Nội cấp.NGOÀI RA CÒN CÁC TR ÝỜNG ÐẠI HỌC KHÁC:ÐÀO TẠO LIÊN THÔNG CHÍNH QUY- ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN ÐH HỆ CHÍNH QUY, TUYỂN SINH ÐH TAòI CHÝìC.- HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ÐẲNG LÊN ÐẠI HỌC: NGÀNH KẾ TOÁN.- VIỆN ÐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ÐH - NGÀNH ÐIỆN TỬ VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KẾ TOÁN.- TRÝỜNG ÐH KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI TUYỂN SINH TỪ TRUNG CẤP, CAO ÐẲNG LÊN ÐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - NGÀNH KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH NGẦN HÀNG, QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN .- ÐẠI HỌC ÐIỆN LỰC LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN, CAO ÐẲNG LÊN ÐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY- NGÀNH KẾ TOÀN, CÁC NGÀNH ÐIỆN- ÐH CÔNG ÐOÀN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRUNG CẤP, CAO ÐẲNG LÊN ÐẠI HỌC HỆ HÍNH QUY - NGÀNH KẾ TOÁN- NHẬN HỒ SÕ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP Y, DÝỢC, DÝỢC VÀ MẦM NON.… VÀ CÒN NHIỀU TRÝỜNG ÐẠI HỌC KHÁC TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP CAO ÐẲNG LÊN ÐẠI HỌC … ÐÀO TẠO CAO HỌC CÁC TRÝỜNG:- ÐẠI HỌC BÁCH KHOA: CÁC NGÀNH- ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI- ÐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI… VÀ CÒN NHIỀU TRÝỜNG ÐẠI HỌC KHÁC …Liên hệ Mr Tùng - Phòng đạo tạo tuyển sinh DĐ: 0936255398