Tham mưu của Tổng thống Hoa kỳ Barack Obama sẽ thự bút trên tuyên ngôn Liên hiệp quốc kêu gọi thế giới bãi bỏ việc kỳ thị đối với đồng tính luyến ái.

Cựu Tổng thống George W Bush đã từ chối việc ký vào tuyên ngôn này khi còn đương nhiệm, khiến cho Hoa kỳ trở thành nước duy nhất của phương Tây không ủng hộ tuyên ngôn.

Giới chức Hoa kỳ nói với thông tấn xã Assocation Press ngày hôm qua là họ đã thông báo cho vị bảo trợ bản tuyên ngôn gốc người Pháp rằng vị Tham mưu muốn được ghi danh vào như là ủng hộ viên.

Họ nói rằng Ban Tham mưu quyết định ký tên vào bản tuyên ngôn để biểu lộ Hoa kỳ ủng hộ các nhân quyền cho tất cả mọi người.Nguồn tin cho biết TT. Obama sẽ ký vào tuyên ngôn LHQ

Trong lúc Hạ viện chưa được thông báo quyết định, nguồn tin từ chối nêu tên.

Một giới chức nói:

"Hoa kỳ là nước lớn tiếng bảo vệ nhân quyền và tố cáo những vi phạm nhân quyền trên thế giới.

"Do đó, chúng tôi tham gia với những người ủng hộ văn bản này và sẽ tiếp tục nhắc nhỡ các nước sự thiết yều của việc tôn trọng nhân quyền cho tất cả mọi người một cách thích hợp trong mọi cuộc bàn luận quốc tế".

Giới chức còn thêm, Hoa kỳ lưu tâm tới những "bạo lực và xâm hại đến nhân quyền của những cá nhân đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng giới tính và chuyển giới tính" cũng như những "khó khăn gây ra vì kỳ thị khuynh hướng tính dục trong nhiều quốc gia".

"Trong tuyên phán của Tối cao Pháp viện Hoa kỳ, quyền tự do không bị kỳ thị dựa trên căn bản khuynh hướng tính dục được công nhận như là một phần gắn liền với quyền tự do của nhân loại".

Trong cuộc biểu quyết hồi tháng 12-08, có 66 nước trong số 192 nước thành viên Liên hiệp quốc ký vào bản tuyên ngôn. Tuy nhiên có 70 nước thành viên cho đồng tính luyến ái là tội phạm, vài nước xữ phạt với luật hành hình.

Hơn 50 nước gồm cả những thành viên của Nghị hội Liên minh Hồi giáo chống lại tuyên ngôn.

Theo PinkNews
lang_thang lược dịch