Nhà soạn từ điển Mỹ Merriam Webster đã tái định nghĩa cụm từ "hôn nhân" có bao gồm đồng tính nam và đồng tính nữ.

Định nghĩa của cụm từ "hôn nhân" giờ được ghi: "Tình trạng kết hợp của người khác phái được gọi là chồng hoặc vợ trong mối quan hệ có sự ưng thuận và giao kết được công nhận bởi luật pháp", nhưng có thêm đoạn " Tình trạng kết hợp của người cùng phái trong mối quan hệ giống như hôn nhân truyền thống".

Công ty nói đã giới thiệu sự thay đổi từ năm 2003, khi hôn nhân đồng tính chưa được cho phép trong tiểu bang nào.Công ty cũng nói rằng không ai lưu tâm tới sự thay đổi cho đến khi trang web bảo thủ World Net Daily khám phá vào tuần này.




Cụm từ "hôn nhân đồng tính" giờ đã có trong tự điển

Trả lời câu hỏi của đọc giã về động cơ chính trị của sự thay đổi, Chủ biên Kory Stamper nói:

"Chúng tôi thường nghe người ta, những người tin rằng chúng ta ủng hộ - hoặc giả như thất bại trong việc ủng hộ - một vấn đề xã hội hay chính trị đặc biêt nào đó. Khi chúng tôi thực hiên một thay đổi về những gì mà cụm từ bao gồm trong từ điển là cụm từ đó cần được định nghĩa như thế nào .

"Trong những năm gần đây, ý niệm mới về 'hôn nhân' xuất hiện thường xuyên và không thay đổi xuyên qua sự phổ biến rộng rải của các ấn phẩm được duyệt xét một cách cẩn thận....Sự bao gồm của nó là một việc đơn giản để cung cấp cho đọc giả những thông tin xác thực về cách dùng hiện tại của các từ.

Theo PinkNews

lang_thang lược dịch