trieuthanhduy has reported a post.

Reason:
bài viết không có nội dung !Yêu cầu chủ topic kêu MOD xóa ?!
Post: Yêu đơn phương.
Forum: Gửi người tôi yêu
Assigned Moderators: N/A

Posted by: micro_child_kid
Original Content:
delete rui, khoi xem