:c3:Có ai biết chơi chứng khoáng không! Chỉ em với!