Tìm không thấy tội phạm thì phải giải lao tí chứ :D