Mong Add hỗ trợ xoá hết tất cả bài post và cmt giúp mình vì hiện tại mình đang bị ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Add hỗ trợ mình với ạ.

Mình cảm ơn.