Để lưu địa chỉ web, bạn vào trang http://dcw.vn

Trang này hỗ trợ lưu, bạn có thể lưu theo nhóm, tạo thư mục riêng, hoặc các địa chỉ sẳn có.

Ngoài ra, bạn có thể giới thiệu website của bạn trên trang này.

Cảm ơn bạn đã đọc bài của tôi!

http://dcw.vn
[email protected]