Trời nóng mà xuống Hồ Bơi Thiên Ngân nước dơ thấy mà ớn........ nước xanh nư tàu lá chuối.......