hiện giờ trên web michaelfitt.com có dvd 4 rồi, ai có share em với! thank