can tuyen 1 ky su cong nghe thong tin, co quan nha nuoc, lam viec tai huyen gò công đông, tỉnh tiền giang. ưu tiên cho các bạn ở khu vực gò công