mình nhận massage cho khách đến quy nhơn công tác hay du lịch. mọi người có nhu cầu liên hệ 01649.bảy sáu ba. 909.
thank