Thông qua năm độ tuổi khác nhau của sự tiến hóa, bạn phải tồn tại bằng cách tấn công tất cả những tấn công bạn.

Hình ảnh:


Chơi Ngay:
Age of War