Link : vừa down vừa coi, tốc độ chả thua mediafire :D

http://www.6ybh-upload.com/q6zm2y7pm...rt_1_clip1.avi
http://www.6ybh-upload.com/afd2fj36f...rt_1_clip2.avi
http://www.6ybh-upload.com/bfwecntgo...rt_1_clip3.avi
http://www.6ybh-upload.com/pqxbgcg4k...rt_1_clip4.avi
http://www.6ybh-upload.com/sabc5f596...rt_1_clip5.avi
http://www.6ybh-upload.com/damah8ljr...rt_1_clip6.avi
http://www.6ybh-upload.com/17btrz3gm...rt_1_clip7.avi