Mình muốn up phim lên trang web nầy , nhưng phải xem được online . Phim có sẵn trong máy tính. nhờ các bạn ai biết chỉ giúp