Có bạn nào ở Chicago hông ?!?! nếu có liên lạc với Pi qua yahoo messnger ngen : [email protected] :c2::c2::c2: