Mình là Kiệt 20t, SV du lịch
cao 175,59kg,
Mình kín và bạn cũng kín nha .Ko Bot Ko Top Ko Fuck ok thì làm wen nick casanova.kook