Mong ad xóa hộ mình tài khoản hiện hành vì mình không cần nó nữa vì lý do cá nhân.
Xin cảm ơn! !!