+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: phim boy gia re, mua 5 tang 1, mua 10 tang 4.

 1. #1
  phimgayboy đang ẩn Thành Viên Chưa Kích Hoạt
  Tham gia ngày
  Nov 2009
  Bài gửi
  8
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Năng lực viết bài
  0

  Cool phim boy gia re, mua 5 tang 1, mua 10 tang 4.


  1) Gía film:
  - 12.000/ 1vcd. Mua 5 taëng 1.Mua 10 taëng 4.
  2) Caùch thöùc giao dòch:
  - Ñt lieân laïc: Ñaït 0909.917.548
  -Yahoo: [email protected]
  -Web: phimgayboy.blogspot.com
  3) Caùch thöùc ñaët film:
  - Sau khi quyù khaùch choïn ñöôïc theå loaïi film, quyù khaùch caàn phaûi nhôù maõ soá moãi theå loaïi film ñeå ñaët haøng.
  - Ví duï: theå loaïi baïo löïc maõ soá laø: BL…
  4) Caùch thöùc giao haøng:
  - Mua 5 caùi trôû leân giao taän nôi.
  - Mua döôùi 5 caùi giao ôû quaän 10. TP.HCM.
  - Ngoaøi ra, coøn nhaän giao chuyeån phaùt nhanh (SMS) ñeán caùc tænh mieàn Baéc, Trung , Nam, nhöng phí vaän chuyeån khaùch haøng phaûi chòu.
  5) Chuù yù:
  - 1 film 2vcd, khi naøo 1 film leû 1vcd thì seõ ghi laø 1vcd.
  - Phim mới cập nhật thường xuyên mong được sự ủng hộ của quý khách.

  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film NHAÄT (maõ soá: N)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film THAÙI(maõ soá: T)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film TEEN- KHOÂNG BAO (maõ soá: TEN)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film TAÄP TAÏ – ÑOÂ (maõ soá: TTD)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film BELAMI(maõ soá: BEL)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film BI (maõ soá: BI)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film DA ÑEN (maõ soá: DD)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film COÅ TRANG (maõ soá: CT)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film BAÏO LÖÏC (maõ soá: BL)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film LATIN- BRAZIN (maõ soá: LT)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film CAÛNH SAÙT vaø LÍNH (maõ soá: CS)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film LEÛ 1VCD (maõ soá: L)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film NAM NÖÕ (maõ soá: NN)

  TRÔÛ VEÀ TRANG CHUÛ.
  LIST FILM NHAÄT (maõ soá: T)

  N01-BUCK SHOTS
  N02-ATHLETE SALARY MAN
  N03-EROTIC SCAN
  N04-NAUGHTY WORD PLACE
  N05-HOLE IN ONCE
  N07-ANAL CORE
  N08-BIG COCK
  N09-E STYLE
  N10-EXCITING
  N11-FIGHT 3
  N12-FREE HOLE DILEMA
  N13-GAUNE WILD
  N14-GOUWAN SWIT
  N15-KARADA
  N16-LUXE
  N17-MANHOUSE POWERFUL
  N18-NEW FACE
  N19-NUU BEA SLAM
  N20-OFF SHOT
  N21-SPENAO VISILECE
  N22-STUD PLAYERS
  N23-SUPPER BEST 2
  N24-SURF SURF 7TH (3CD)
  N25-TAZANBOY (3CD)
  N26-TEAM LOCOMOTION
  N27-THE MOLESTERS BUS
  N28-HARD SECLECTION 4
  N29-TYSON SPORTS 7
  N30-TYSON SPORTS 1011
  N31-WATER BOY
  N32-WILD 234
  N33-WILD BIZ DEPT
  N34-ABUSE 3
  N35-AKIYA COLLECTION
  N36-BEAST 3006
  N37-COAT NUMBER 11
  N38-GAME LUSTY
  N39-GAME 0512
  N40-GENMA 026
  N41-GIGAMUCHI
  N42-HOW MANY MEN 21
  N43-HOW MANY MEN 22
  N44-JP BOY 04
  N45-JP HARD SELECTION 3
  N46-JP HARD SELECTION 5
  N47-KARADA 3
  N48-LICENTIOUS
  N49-PREMIUM
  N50-STRAIGHT BOY UNDER19

  N51-TOUGH 2
  N52-18 COLOURS 3 (DVD)
  N53-BEST OF CZARY (DVD)
  N54-BOREO BOYS 3 (DVD)
  N55-DEEP COMPLETE (DVD)
  N56-DLUNK (DVD)
  N57-FINE LOVE (DVD)
  N58-GATUSUKI (DVD)
  N59-HUGE YOUNG DICK (DVD)
  N60-IDOL BEACH LOVE MISSION (DVD)
  N61-JURASISIC PARK (DVD)
  N62-MALE NURSE MAKE (DVD)
  N63-OVER WORK (DVD)
  N64-REAT VERRY (DVD)
  N65-SEX EVERYDAY (DVD)
  N66-SHINJI (DVD)
  N67-SUPER (DVD)
  N68-TOKION KOY (DVD)
  N69-TREASURE 2 (DVD)
  N70-CHINA THAI HOT (1VCD)
  N71-TAIWAN (1VCD)
  N72-DOOR VOL 6 (1VCD)
  N73-INSET (1VCD)
  N74-MEN STYLE (1VCD)
  N75- NUM COLCK (1VCD)
  N76-SENSATION (1VCD)
  N77-SUMMER SPRING TQ (1VCD)
  N78-NINJA JACE
  N79-PLATINUM COLLECTION (3VCD)


  LIST FILM THAÙI (maõ soá: T)

  T01-ALONG FOR THE RIDE
  T02-BEATS FISHIN
  T03-BIG NINE
  T04-COLLEGE JOCK
  T05-CYBER LOVE
  T06-FALLING IN LIKE
  T07-HUSH
  T08-IN HOT WATER
  T09-MASSAGE THAI
  T10-MELON BALLS
  T11-CUCTOMMER SERVICE
  T12-RAW ASIAN HOLE
  T13-SWIM CLUB
  T14-TEEN IDOL BOY FORCE
  T15-
  T16-

  LIST FILM NAM NÖÕ (maõ soá: NN)

  NN01-SEXXUAL SENSATION
  NN02-CHIEN BINH
  NN03-HEART MIND
  NN04-ME VO
  NN05-FARME
  NN06-AROLINA JONE THE BROKEN
  NN07-EM SAI GON DU HI BANKOK (1VCD)

  LIST FILM BAÏO LÖÏC (maõ soá: BL)

  BL01- STING
  BL02-DUNGEON GANG BANG
  BL03-CAZZO PUR
  BL04-HOT HOUSE
  BL05-GLORY HOLES
  BL07-DOWNNIGHT WRONG
  BL08-THE SHAFT
  BL09-LORD OF MILKING
  BL10-BAREBACK NASTY MEN
  BL11-COMMUTION
  BL12-WHITE AND BACK
  BL13-MUSCLE BOUND
  BL14-B.R WITH JEFF PALMER

  LIST FILM BI (maõ soá: BI)  BI01-BI SPECIAL (1VCD)
  BI 02-BI NURSE THE RAPY
  BI 03-BI THE BLUE
  BI 04-BI MA COLLECTION(1VCD)
  BI 05-BI NATURAL
  BI 06-BI UNIERSITY
  BI 07-BABE BI SEX CREAMPIE
  BI 08-MICLE CLUB
  BI 09-BIMAX
  BI 10-BI SEX LOVELY FILM
  BI 11-BARE BI SEX CREAMPIE F2
  BI 12-BI WINTER (1VCD)
  BI 13-BI TEEN 9 TINO
  BI 14-BI WORLD3
  BI 15-MASS ANGEL
  BI 16-BI TEEN
  BI 17-CODY CUMING
  BI 18-BI WEDDING
  BI 19-BI TANIC
  BI 20-MISS KITTY LITTER
  BI 21-MASS APPEAL 2
  22-BRIVATE SPECIAL DRECMER (3VCD)


  LIST FILM TEEN – KHOÂNG BAO (maõ soá: TEN)


  TEN02-BAREBACK GYM BUDDIES
  TEN03-PUR JUS
  TEN 04-RAW FIX
  TEN 05-BAREBACK BEGINNERS
  TEN 06-SPERM SUCKERS
  TEN 07-BODY HEAT
  TEN 08-BARE CHOOLBOY
  TEN09-DE PRISON BOY
  TEN 10-BIG SURPRISE
  TEN 11-BAREBACK MEXICO TWINK
  TEN 12-AYOR TALE2(3VCD)
  TEN 13-BAREBACK ADVENTURE
  TEN 14-JUST THE SEX
  TEN 15-STOP FOR ME
  TEN 16-CUM WHORSE RENTBOY
  TEN 17-FOLLOW ME
  TEN 18-PARTYBOY
  TEN 19-SEX CLUB
  TEN 20-SPERM KISSES STRETBOY
  TEN 21-BAREBACK ARTENNES
  TEN 22-BAREBACK BIG UNCUT DICK
  TEN 23-ROCK ME HARDER
  TEN 24-THRILL RIDE
  TEN 25-STRAIGHT BOYS
  TEN 26-RAW HEROS
  TEN 27-BARE ENCOUNTERS
  TEN 28-FOR A FEW INCHES
  TEN 29-COMING OUT
  TEN 30-BAREBACK DREAMS
  TEN31-SON OF POSEIDON
  TEN32-BAREBACK ROAD TRIP
  TEN34-STRAIGHT TO BAREBACK
  TEN35-BACK CUMSHUT
  TEN36-AQUA CLUB
  TEN37-JUICY SPERM HOLES
  TEN38-BAREBACK TWINK
  TEN39-WITNESS
  TEN40-MONSTER COCK BREEDERS
  TEN41-HARD RIDERS
  TEN42-EURO BUIDER
  TEN43-EURO CRENE
  TEN44-ROCK HARD BARE TWINK
  TEN45-BEREBACK FICKET TO RIDE
  TEN46-NO REST IN THIS ROOM
  TEN47-BOYS IN THE MOUNTION
  TEN48-TEEN CUM WHORSE
  TEN49-FUCK FIXATION
  TEN50-SEDUTION
  TEN51-BAREBACKING AROSS AMERICA
  TEN52-AT THE SAU NA
  TEN53-BARE HUGE DICK
  TEN54-JERMY
  TEN55-FIRE IN MY HOLE
  TEN56-YOUHT TALES
  TEN57-LEGIONNAIRES
  TEN58-BARE BALLS
  TEN59-SPERM IN MY HOLE
  TEN60-BOWLING
  TEN61-JUNGS UNTER SICH
  TEN62-BADS LED BED
  TEN63-ISLAND OF GLORY
  TEN64-HARD FUCK FEST
  TEN65-PICNIC
  TEN66-BAREBACK QUEERS
  TEN67-BAREBACK SERVEI LAME
  TEN68-BARE TWINK SQUAT
  TEN69-RAW SLUTS
  TEN70-WOLD SOCUER CRGY
  TEN72-SEX SLAVE OF SODOM
  TEN73-CREAMPIE STORIS
  TEN74-RMEC
  TEN75-BAREBACK STATE RAVE
  TEN76-GAME OVER
  TEN77-BARE CUMPARTY
  TEN78-CUM HOLES
  TEN79-BABSTER
  TEN80-SON OF PODON
  TEN81-BAREBACK SPIT ROASTING
  TEN82-BARE HOTEL
  TEN83-BAREBACK CUMSHUT
  TEN84-BAREBACK MOUNTION
  TEN85-HICK WITH DICK
  TEN86-CUM FOR CASH
  TEN87-HOUSE OF BAREBACK
  TEN88-TALES HARD RIDE
  TEN89-BARE LESSON
  TEN90-NHA BEP
  TEN91-GRENATION
  TEN92-GETTING IT AT RAVE
  TEN93-A DAY IN ARMY
  TEN94-BAREBACK FLYBOYS
  TEN95-BARE HUGE DICK
  TEN96-STAR LIGHT
  TEN97-ART FOR LOVE
  TEN98-NIGHT EYES
  TEN99-BARE TWINK SQUAT
  TEN100-VANCOUVER NIGHT
  TEN101-CHOOLBOY
  TEN102-BAREBACK ACADEMY
  TEN103-FUCKING BUGGER
  TEN104-BAREBACK SNOW BOY
  TEN105-EXTREME TWINK ORGY
  TEN106-CORPS CORPS
  TEN107-THE CLUB
  TEN108-COCK PIT CUMBOYS
  TEN109-HUNG AND YOUNG
  TEN110-DEEP FOREST HOLES
  TEN111-BARE LOAED
  TEN112-BARE REUNION
  TEN113-BAREBACK STAGE MATES
  TEN 114-DOMINIK INIBIZA
  TEN 116-LATIN BAREBACK MOUNTION
  TEN 117-BAREBACK FILM
  TEN 118-BAREBACK RANCHES
  TEN 119-JUST THE SEX 2
  TEN 121-BAREBACK GRAFFITY BOY
  TEN 122-BAREBACK GAME
  TEN 123-FRECH MEAT
  TEN 124-BARE BUKAKE BITCHES
  TEN125-BARE INSTING
  TEN126-LEST PLAY DOCTOR
  TEN 127-BAREBACK SKATER TRASL
  TEN 128-BARE CELERATION
  TEN 129-PORN BOY
  TEN 130-CUM INSIDE ME(3VCD)  LIST FILM TAÄP TAÏ- ÑOÂ (maõ soá: TT)

  TT01-THE BALES
  TT 02-GAY TANANO DARD ALLEY
  TT 03-WEST HOPE
  TT 04-OUT ON THE FARM
  TT 05-BERLIN PRIVATE
  TT 06-AFTERNOON DELIGHT
  TT 07-THE APPRENTTICE
  TT 08-SEX OLYMPIC
  TT 09-CAW BOY
  TT 10-BIG DICK CLUB
  TT11-TEAM BLUE
  TT12-HOLLYWOOD SEX CLUB
  TT13-ABSOLUTED
  TT14-KEEP IN SHAPE
  TT15-BIG SUR
  TT16-DIAMOND
  TT17-JOUNET TO GREECE
  TT18-HEAVEN TO HELL
  TT19-HARD SURE
  TT20-ON FIRE
  TT21-HANGAR
  TT22-GAY DREAM
  TT23-IN HIS DREAM
  TT24-EXECTUTIVE PLEASURE
  TT25-MEN AT PLAY 2
  TT26-EPLOITED
  TT27-HIT
  TT28-HOT WINRED
  TT29-HOTEL ITALIA 2
  TT30-HOTEL ITALIA
  TT31-SPANISH PLAY HOUSE
  TT32-ADONIS THRST
  TT33-ABSOHITE A QUA
  TT34-HEAD STRONG
  TT35-RAW BEEF TENDER TWINK
  TT36-WINGED
  TT37-WORK LOAD
  TT38-CAUGHT
  TT39-UNDER THE BIG TOP
  TT40-JACKSON ADONIC
  TT41-CODE VIOLATORS
  TT42-FIRE DANCE(3VCD)
  TT43-THURSTED
  TT44-WET SEX
  TT45-WORKING HARD
  TT46-SWIM MEATS
  TT47-OVER TIME
  TT48-ITALIAN STYLE
  TT49-TOILET
  TT50-THE FARMER SON
  TT51-ULTIMATUM
  TT52-RETLESS YOUTH
  TT53-JIRKA THE TOOPER
  TT54-ITALIAN FOR BEGINNER
  TT55-LEGION OR VERGEANCE
  TT56-ISLAND
  TT57-HEAD HUNTERS
  TT58-DREAM OF REFEAL
  TT59-FOR TUNE TOOL
  TT60-HOT MEN BAREBACKING
  TT61-AUZZIE BUES
  TT62-BURNING DESIRE
  TT63-UNSPEAKALE AMONG SILINGS
  TT64-OBSESSION
  TT65-EXCESS
  TT66-CROSS COUNTRY 2
  TT67-AMAZONIA CAPTURE
  TT68-AMAZONIA RELEASE
  TT69-HARLOW CUADRA
  TT70-CAMPUS CASPER
  TT71-BOARDING SCHOOL GAME
  TT72-ASYLUM
  TT73-TROUSER TOUT F1
  TT74-TROUSER TOUT F2
  TT75-CAZZO FANATICS
  TT76-HEAT SHADOWS
  TT77-AFTERNOON DELIGHTS
  TT78-MICHEAL DOES
  TT79-HORSE CLUB
  TT80-DANGEROUS LIAISONS
  TT81-HAIRY BOYS
  TT82-THE LAST MAN F1
  TT83-THE LAST MAN F2
  TT84-APARMENT
  TT85-MASTER ANOL SERVANTS
  TT86-HARD AS ROCK
  TT87-PALM SPRING
  TT88-KING SIZE
  TT89-COLTON
  TT90-STRAIGHT TO THE POINT
  TT91-DOGIE STYLE
  TT93-ROCK HARD MEN
  TT94-ENDLESS CRUSH
  TT95-THE BEST WEDDING PARTY2
  TT96-PLAY ON
  TT97-SECRETS OF A WRESTLES2
  TT98-BIG SUR
  TT99-THE MATINEE IDOL
  TT100-HANGAR
  TT101-SWEATY HAIRY AND HUNG
  TT102-OUT IN THE OFFICE
  TT103-DECORATER
  TT104-MUSCLE RESORT
  TT105-HOW TO SEDUCE A MAN
  TT106-LORDS
  TT107-HOUSE HUSBAND
  TT108-SEX HIKER
  TT109-WELCOM TO PARADISE
  TT110-DREAM ON STRAIGHT BOY
  TT111-SEX PARADE
  TT112-MAVERICK
  TT113-CRIMINAL INTENT
  TT114-WILD CASTLE
  TT115-MACHO MAN
  TT116-GANGSTERS AT LARGE
  TT 117-ROUGH PLAY
  TT118-BARCELONA
  TT119-FUCKING WITH THE STAR
  TT120-EDINBURGH
  TT121-HOT TYPE
  TT123-COPPED
  TT124-YOUNG GODS
  TT125-THE CRAVES (3VCD)
  TT126-SECRET DESIRE OF A GYMNAST
  TT127-EUROPEAN HOLIDAY
  TT128-THE INTERN
  TT129-AFTER SEX PARTY
  TT130-KICK BOXER
  TT131-WET SEX
  TT132-SKIN DEEP (3VCD)
  TT134-PARFUMS EROTIQUES
  TT135-FASTER FUCK ME HARDER (3VCD)
  TT136-HOUSE CALL
  TT137-B.BRTIN
  TT138-BAREBACKING ACROSS AMERICA
  TT140-OVER DRIVE
  TT141-A TALES OF TWO BROTHER
  TT142-JACK HAMMERRED
  TT143-FUCK FACTORY
  TT144-MUSCLE BEACH
  TT145-HOT BODY RIO
  TT146-BACK BLUE
  TT147-HE FUCK MY FATHER
  TT148-MONSTER COCK
  TT149-BOOT BLACK BLUE
  TT150-RETURN TO FIRE ISLAND
  TT151-BORN TO BE BAD
  TT152-KEPT
  TT153-THE BIG THRILL
  TT154-PASSION
  TT155-MALIBU HEAT
  TT156-FULL FILLED
  TT157-PLEASURE DON’T TEELL
  TT158-NASTY PISS BOY
  TT159-STARTING YOUNG 2
  TT160-A RISING STAR
  TT161-CUMA SATRA
  TT162-FEED THE NEED
  TT163-EL RANCHO
  TT164-MEASURE UP
  TT165-HOUSE HUSBAND
  TT166-CADINOT SQUAT
  TT167-ON THE JOB
  TT168-SPOKES 3
  TT169-THE BACHELOR PARTY
  TT170-DEPRAVED
  TT171-BIG TIMEBER
  TT172-CHOSEN
  TT173-TUNE UP
  TT174-KILLER GOOD LOOKS
  TT175-LINK EVOLUTION
  TT176-SWIM MEAT
  TT177-PORN STRUCK
  TT178-CROSS COUNTRY
  TT179-DERAAGES MENOBOY
  TT180-FLESH
  TT181-COCK PIT 2
  TT182-BOY BAD
  TT183-THE VELVET MAFIA F1
  TT184-THE VELVET MAFIA F2
  TT185-ROMANS HOLIDAYS
  TT186-INSIDE ANDY
  TT187-HUNG BOYS
  TT189-ROCK HARD PLACES (3VCD)
  TT190-CUM DUMPSTER
  TT191-JOCK STRAP
  TT192-THE MEN I WANTED
  TT193-ITALIAN OTHER STRANGERS
  TT194-JUST 18
  TT195-DU MUSCLE
  TT196-BURNING DESIRE
  TT197-BAILANDO TANGO
  TT198-LEVANDO FERRO
  TT199-DINING LAGOON
  TT200-DRIPPING WET
  TT201-DEFINED
  TT202-CADINOT TRESORS SECRETS
  TT203-VENGEANCE 2
  TT204-LONG BOARD
  TT205-EXTREME RIDERS
  TT206-STRAIGHT BUIT BANGERS
  TT207-OFFICE TUNIOR ATATUS
  TT208-ERECTION
  TT210-PRISON BRAAKERS
  TT211-BORSTAL BOYS

  LIST FILM TAÄP TAÏ- ÑOÂ (maõ soá: TT)
  TT212-TREAD HEAVY
  TT214-HUNGARIAN GRAFFITY
  TT215-BJORN BUDDIES
  TT216-SPY GAMES (3VCD)


  LIST FILM TAÄP BELAMI (maõ soá: BEL)

  BEL01-THE PRIVATE
  BEL02-PINACOLADA
  BEL03-PERTY BOY
  BEL04-BEL WEB SITE 08
  BEL05-PERSONAL 11
  BEL06-BIG BIG SIZE
  BEL07-2 TOO MANY BOY
  BEL08-FLING 2
  BEL09-FLING 3
  BEL10-FRECH KISS
  BEL11-JUST FOR FUN(3VCD)
  BEL12-PERSONAL 2A
  BEL13-FLINGS
  BEL14-OUT IN AFRICA
  BEL15-PILLOW TALK
  BEL16-GRAFFITI
  BEL17-STRIP TEASE
  BEL18-SOME LIKE BIG IT
  BEL19-OUT AT LAST 4
  BEL20-HISTORY

  BEL21-SEX BUDDIES

  LIST FILM CAÛNH SAÙT VAØ LÍNH (maõ soá: CS)

  CS01-BAREBACKING WITH JASON
  CS02-AIR FORCE HARD
  CS03-CROSSING THE LINE COPSHACK
  CS04-PRISON OF SEX
  CS05-YOUNG GUN
  CS06-HOME INVASION
  CS07-HUNG COUNTRY FOR YOUNG
  CS08-HOLE PATROL
  CS09-FOLSOM PRISON
  CS10-PRISON FUCKER
  CS11-CRIMINAL BEHAVIOR
  CS12-CZEST POINT
  CS13-DERAPAGES MENOBOY
  CS14-FULL FORCE
  CS15-BANG OF BORTHER
  CS16-COMMANDO IN ARM
  CS17-MAN DRILER
  CS18-PASSION OF WAR
  CS19-FLEET WEEK
  CS20-GRUNTS THE NEW(3VCD)
  CS21-LEGIONAIRE PART 2
  CS22-LEGIONAIRE
  CS23-POWER TOOL BAREBAKING OUT
  CS24-PARASHOOTER
  CS25-ROUGH GAME
  CS26-TRONPION
  CS27-THE NEW RECRUIT
  CS28-NIGHT WATCH MAN
  CS29-CUFFED
  CS30-ANDEL STORY
  CS31-BIG CADET COCK
  CS32-LOCK DOWN
  CS33-ZAT ATTACK MUSTANG
  CS34-HAZZARD ZONE
  CS35-FUCK THE TROOPS
  CS36-RAW SHON


  LIST FILM LATIN VA BRAZIN (maõ soá: LT)

  LT01-BRAZIN HOUSE PARTY
  LT02-BICK COCK BAD BOY
  LT03-TAKE ME DOWN
  LT04-BANANAS FROM BRAZIL
  LT05-BARAZIL GONGO
  LT06-LA CITI DES QUESES
  LT07-BRAZIL STUDENT
  LT08-LOVE OF THE DICK
  LT09-BAREBACKING IN RIO
  LT10-COUNTRY STUD
  LT11-ROCKY RUIZ
  LT12-RIO UNCUT
  LT13-GAROTOS DE FAVELA
  LT14-OARATY AFFAIRS
  LT15-LEVANDO FERRO
  LT16-HOT TIME IN LITTLE HAVANA
  LT17-LATIN LOVES

  LIST FILM COÅ TRANG (maõ soá: CT)

  CT01-THE CON QUEST
  CT02-TEMPATION
  CT03-ARABIAN PALY HOUSE
  CT04-ARIBIAN FANTASY
  CT05-MASTER OF SWORD
  CT06-SPARTACUS
  CT07-LUD WIG
  CT08-LE PRINCE DELA VOLGA
  CT09-DES TEUFELS LEHRHING
  CT10-GAY ARAB CLUB
  CT11-LES PORTES DU DESIR
  CT12-HOW THE WES WAS HUNG

  CT13-MARCHENKANABEN

  LIST FILM DA ÑEN (maõ soá: DD)

  DD01-THE STORM CHRONICLS
  DD02-WOOD WORKERS
  DD03-BACK BALLED 5
  DD04-BAREBACKING WHITE AND BLACK
  DD05-BLACK MEAT WHITE HEAT
  DD06-MIGARE F1
  DD07-MIGARE F2
  DD08-CARE TOWN STORIES
  DD10-MATOSS DE BACKOSS

  LIST FILM LEÛ (1VCD) (maõ soá: L)

  L01-4 CLIPS
  L02-TOTAL DECEPTION
  L04-BRAZIN SEEING WHAT HAPPEN
  L05-THE CONTRY BALL
  L06-DIRTY DREAM
  L08-SOCCERBOY
  L10-HAU TRUONG
  L11-SUMMER MONEY
  L12-SM YOUNG MUSCLE
  L13-HOTTER THAN HELL
  L14-GANG BANG
  L15-LUCAS IN LOVE
  L16-MEN A MONG THE RUM
  L17-SHOT IN BRAZIL
  L 18-BACK ON BOYS
  L19-THE THEFT
  L20-NO CONDOM
  L22-ARGENTINA
  L23-ZOYO DE PAUS
  L25-TWINK LEVIS
  L26-GOOD AS GOLD
  L27-MAKING OUT
  L28-BARCELONA BOUND
  L29-JEFF FLAMER
  L30-EXXPESS PLEASURE

  Phim mới cập nhật thường xuyên mong được sự ủng hộ của quý khách.
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film NHAÄT (maõ soá: N)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film THAÙI(maõ soá: T)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film TEEN- KHOÂNG BAO (maõ soá: TEN)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film TAÄP TAÏ – ÑOÂ (maõ soá: TT)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film BELAMI(maõ soá: BEL)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film BI (maõ soá: BI)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film DA ÑEN (maõ soá: DD)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film COÅ TRANG (maõ soá: CT)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film BAÏO LÖÏC (maõ soá: BL)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film LATIN- BRAZIN (maõ soá: LT)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film CAÛNH SAÙT vaø LÍNH (maõ soá: CS)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film LEÛ 1VCD (maõ soá: L)
  _Nhaán vaøo ñeå xem theå loaïi film NAM NÖÕ (maõ soá: NN)

  TRÔÛ VEÀ TRANG CHUÛ.

 2. #2
  Tham gia ngày
  May 2010
  Bài gửi
  55
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Năng lực viết bài
  239

  Mặc định Re: phim boy gia re, mua 5 tang 1, mua 10 tang 4.

  chùi ui ~.~ em đang kím phim nè ^^
  anh ui ! seo anh ghi tiếng gì e hẻm đọc dc gì hết é ~,~
  mấy cái link hay ghê ~.~
  hẻm biết anh ở đâu dạ ....em đang ỡ quận 5 nè ~.~

 3. #3
  phimgayboy đang ẩn Thành Viên Chưa Kích Hoạt
  Tham gia ngày
  Nov 2009
  Bài gửi
  8
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Năng lực viết bài
  0

  Mặc định Re: phim boy gia re, mua 5 tang 1, mua 10 tang 4.

  mua thi goi a nhe
  0909 917 548, gap Dat

 4. #4
  Tham gia ngày
  Apr 2010
  Đến từ
  Trên núi :">
  Tuổi
  23
  Bài gửi
  2.286
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Năng lực viết bài
  353

  Mặc định Re: phim boy gia re, mua 5 tang 1, mua 10 tang 4.

  sao mí link phim ... tiếng gì hoắc dzạ =.="
  Yêu Tinh Hội
  :m9:

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •